Kcptun加速内网穿透

记录一下最近的homelab 的网络改造。因为在使用Zerotier来实现VPN的连接。但是因为连路质量问题。一直收到拨测告警。blog断断续续掉线。

所以用 Kcptun 来进行连接质量提升

关于kcptun 的项目,可以看到 github 的

  • https://github.com/xtaci/kcptun

Kcptun 是一个非常简单和快速的,基于 KCP 协议的 UDP 隧道,它可以将 TCP 流转换为 KCP+UDP 流。而 KCP 是一个快速可靠协议,能以比 TCP 浪费10%-20%的带宽的代价,换取平均延迟降低 30%-40%,且最大延迟降低三倍的传输效果。

部署过程

内核参数优化

修改内核参数来优化UDP性能

sysctl -w net.core.rmem_max=26214400 
sysctl -w net.core.rmem_default=26214400
sysctl -w net.core.wmem_max=26214400
sysctl -w net.core.wmem_default=26214400
sysctl -w net.core.netdev_max_backlog=2048

# vim /etc/sysctl.conf
# kcptun opz
net.core.rmem_max=26214400
net.core.rmem_default=26214400
net.core.wmem_max=26214400
net.core.wmem_default=26214400
net.core.netdev_max_backlog=2048

服务命令

#server
/root/kcptun/kcp_server -l ":29900" -t "127.0.0.1:80" --key admin@123 --mode fast2
#client
/root/qspace/kcptun/client_linux_amd64 -r 192.168.3.14:29900 -l :29901  --key admin@123 --mode fast2

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注